Kerkbijdrage

Mede dankzij de steun van vele parochianen, vrijwilligers en andere betrokkenen kan onze parochie pastorale zorg verlenen, mensen in nood helpen en het kerkgebouw onderhouden. De kerk is een plek om troost te vinden, om moed en zegen te ontvangen voor alles wat u doet. De kerk is een plek waar ieder zichzelf kan en mag zijn; een plek waar God wordt gezocht en gevonden. Met uw bijdrage maakt u dit mede mogelijk! Zo kunt u – en met u vele anderen – blijven rekenen op de kerk in voor- en tegenspoed. We hebben er als parochie voor gekozen dat elke geloofsgemeenschap binnen onze parochie zelf verantwoordelijk is voor hun inkomsten en uitgaven.

Elk jaar, in januari, houden we de aktie Kerkbalans. In deze aktie periode in het bijzonder, wordt aan de parochianen gevraagd om hun financiële bijdrage aan de parochie te voldoen middels een eigen opdracht of een machtiging tot incasso. 

Financiën

Tarieven met ingang van 1 april 2024

Tarieven diensten

Stipendia / intenties   € 12,50

Huwelijksviering € 430,00

H.Doopsel € 50,00

1ste Communie (vrije gift, adviesbijdrage) € 35,00

H.Vormsel (vrije gift, adviesbijdrage) €35,00

Toediening sacrament der zieken € 0

Tarieven uitvaart

Uitvaart met avondwake     € 545,00

Uitvaart € 500,00

Avondwake  € 300,00

Livestream van de uitvaart  € 100,00

Voor een totaal overzicht van alle tarieven kijk hier

Tarieven overig

Collecte (advies)    € 1,00

Kerkbalans (advies)  € 72,00

Tarieven begraafplaats

Onze parochie heeft in Geffen, Nuland, Vinkel en Vorstenbosch een parochiële R.K. begraafplaats.

Voor tarieven en voorwaarden kijk op de lokale pagina

Alle zaken rondom het beheer van de begraafplaats in Heesch zijn ondergebracht in de Stichting R.K. Begraafplaats Heesch.
Voor informatie betreffende de begraafplaats alsmede voor de contactgegevens wordt verwezen naar de website van de stichting:

http://www.begraafplaatsheesch.nl

Financieel verslag

Een beknopt verslag van de inkomsten en uitgave van de parochie over 2023 en voorgaande jaren  vindt u hier.

ANBI publicatie parochie De Goede Herder

Naam: Parochie De Goede Herder
Adres: Kerkstraat 2
Postcode: 5384 KA
Plaats: Heesch

Website: https://parochiedgh.nl
E-mail: info@parochiedgh.nl
Telefoon: 0412 451215
KVK nr: 74858483
Anbi nr: 824154782

De Rooms Katholieke Kerk heeft van de Belastingdienst een ANBI-groepsbeschikking ontvangen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke bisdommen, parochies en andere instellingen die tot de Rooms Katholieke Kerk behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is daarom ook van toepassing op de parochie De Goede Herder.

Kerkbijdrage

Mede dankzij de steun van vele parochianen, vrijwilligers en andere betrokkenen kan onze parochie pastorale zorg verlenen, mensen in nood helpen en het kerkgebouw onderhouden.
De kerk is een plek om troost te vinden, om moed en zegen te ontvangen voor alles wat u doet. De kerk is een plek waar ieder zichzelf kan en mag zijn; een plek waar God wordt gezocht en gevonden. Met uw bijdrage maakt u dit mede mogelijk! Zo kunt u – en met u vele anderen – blijven rekenen op de kerk in voor- en tegenspoed.

We hebben er als parochie voor gekozen dat de geloofsgemeenschappen zelf verantwoordelijk zijn voor hun inkomsten en uitgaven. Daarom kunt u ook uw bijdrage overmaken ten name van uw eigen geloofsgemeenschap.

U kunt uw financiële bijdrage overmaken op rekening De Goede Herder:
* NL86 RABO 0115 8072 92 t.n.v. Heilige Maria Magdalena, Geffen
* NL39 RABO 0120 0054 25 t.n.v. Petrus-Emmaus, Heesch
* NL49 RABO 0137 1074 12 t.n.v. Heilige Lambertus, Nistelrode
* NL51 RABO 0137 5012 93 t.n.v. Heilige Johannes’ Onthoofding, Nuland
* NL16 RABO 0154 4025 24 t.n.v. Onze Lieve Vrouw van de Rozenkans, Vinkel
* NL91 RABO 0155 2943 50 t.n.v. Heilige Lambertus, Vorstenbosch

Veel dank voor uw bijdrage!

AKB aftrekken van de belasting

De mogelijkheid bestaat om donaties aan de kerk, zoals die aan de Actie Kerkbalans (AKB), af te trekken van de belasting. U hóeft dat niet te doen, maar het mág wel en het biedt U de gelegenheid om de aftrek naar eigen inzicht te besteden, zo ook (weer) aan de kerk. Er zijn diverse vormen van aftrek, elk met eigen mogelijkheden en voorwaarden.
Graag willen wij U daarover onderstaand informeren, maar heeft U vragen of wenst U hulp bij het invullen van formulieren, schroom dan niet contact op te nemen met uw budgethouder van uw geloofsgemeenschap.

1. Gewone aftrek
Om met het maximum te beginnen: U mag fiscaal niet méér aftrekken dan 10% van uw (gezamenlijke) drempelinkomen. Er is ook een ondergrens: € 60, maar tevens moet U uitkomen bóven 1% van het (gezamenlijke) drempelinkomen. Voor de inkomstenbelasting is als post namelijk aftrekbaar de gift minus 1% van het drempelinkomen. Het drempelinkomen is het totaal van inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3, en is exclusief uw persoonsgebonden aftrek.

2. Aftrek periodieke schenking
Voor periodieke giften gelden géén drempels, géén plafond en géén maxima, maar U moet enkel formeel vastleggen dat U die schenking tenminste vijf opeenvolgende jaren zult doen. Vroeger moest men daarvoor naar de notaris, tegenwoordig is de betreffende overeenkomst simpel te verkrijgen bij uw eigen geloofsgemeenschap. Deze overeenkomst wordt in tweevoud opgemaakt en moet door U én een vertegenwoordiger van de geloofsgemeenschap worden ondertekend, waarna beiden één exemplaar kunnen meenemen. Desgevraagd moet U dit formulier aan de belastingdienst kunnen tonen.