Welkom bij de geloofsgemeenschap Heilige Maria Magdalena, Geffen

Kerk Geffen

We zijn een bloeiende gemeenschap, nauw verwant met alle inwoners van het dorp Geffen. Tot 2015 waren we een zelfstandige parochie met eigen pastoors en (in vroegere tijden) kapelaans. Nu worden de diensten verzorgd door het pastoraal team van parochie De Goede Herder. Meer informatie hierover treft u aan op de website van onze parochie of via deze link: pastoraal team.

De informatie over onze kerngroepen bestuur en pastoraat als ook de financiële aangelegenheden vindt u onder het kopje over ons”.

Het parochiecentrum, wat nu nog in de pastorie is ondergebracht, kunt u bereiken onder telefoonnummer: 073 5321216. Meestal is er iemand aanwezig op maandag-, dinsdag- en vrijdagmorgen tot 10:30 uur. Bij geen gehoor helpt het antwoordapparaat u verder. Ons e-mailadres is: info@geffendgh.nl

Andere informatie: onder het kopje “info” treft u gegevens aan hoe te handelen bij vragen over sacramenten, ziekte en afscheid.
Gegevens over de diensten in onze kerk vindt u onder vieringen”.
Nieuws en berichten onder nieuws” en alle informatie over onze vrijwilligers onder “info” en dan naar beneden scrollen tot hoofdstuk “werkgroepen”.

Onze kerk is een van de oudste in noordoost Brabant. De toren werd gebouwd in 1450. Het verhaal door de jaren heen vindt u onder het kopje “historie”, waar ook informatie te vinden is over gedane restauraties, het kerkmuseum en rondleidingen.

Volg vieringen via livestream

De vieringen van zondagmorgen 09:30 uur worden uitgezonden via livestream op YouTube.
De uitzendingen beginnen om 09:15 uur.

PDGH Geffen

Enorm geliefd en voor altijd herinnerd

Ter herinnering aan Carlo van Dinther

Op 19 december 2023 is onze organist Carlo van Dinther overleden in de leeftijd van 55 jaar.
Als jonge organist begon Carlo al met orgelspelen in de kapel van het toenmalige Zustersklooster om het Ouderenkoor te begeleiden.
Hij bleef de parochie trouw als organist bij vervolgens het Gemengd Koor, het Dameskoor en het Uitvaartkoor.
Daar kwam nog een koor bij: Passe Partout. Vanaf de oprichting in augustus 1987 was Carlo ook daar de vaste organist. Na het vertrek van de laatste dirigent werd hij eveneens dirigent. En een goeie, hij leerde de leden beter te luisteren en zo ook beter te zingen. Het viel niet altijd mee voor Carlo met al die kletsende vrouwen, maar zij droegen hem op handen.
Hij zal altijd bij de Geffense kerkkoren blijven horen, ook al is hij niet meer in ons midden.
We houden Carlo in herinnering als een aimabele man, met een grote inzet, trouw en dienstbaarheid aan de Geffense geloofsgemeenschap.
Hij stond zelf nooit op de voorgrond, de ander kwam bij hem altijd op de eerste plaats.
Zijn vrolijke noten hebben plaats moeten maken voor verstilling…

We zijn dankbaar voor Carlo’s jarenlange muzikale ondersteuning van heel veel vieringen in de kerk en de kapel.

Wij wensen zijn echtgenote Angela en de kinderen Maaike, Pim en Jan heel veel sterkte bij dit veel te vroege afscheid.

Geloofsgemeenschap Geffen en de kerkkoren.

Vieringen in kerk en kapel

Op vrijdagavond is er niet meer elke week een avondviering om 19.00 uur in de kapel.
Er is (voorlopig) een Woord- en Communieviering op de 1e en 3e vrijdag van de maand.
Met dank aan diaken John van Grinsven, die bereid is om in deze vieringen voor te gaan.
De zondagsvieringen (09.30 uur) in de kerk worden via live stream uitgezonden.
Houd de publicaties op de kerk- en kapeldeur, op het kerkstencil Onder de Toren, in Torenklanken en op onze website in de gaten voor het laatste nieuws. Houd rekening met het opgeven van intenties als er geen viering is. Vanaf 1 februari zijn de kosten voor een misintentie € 12.50.

Pinksterboodschap

DE GEEST VAN PINKSTEREN WAAIT WAAR HIJ WIL

‘Lijkt al wat je omringt onbegrijpelijk? Wanneer het steeds donkerder wordt om je heen, is zijn liefde een vuur. Laat dan je blik rusten op die lamp die in je duisternis brandt, totdat de dageraad aanbreekt en het dag wordt in je hart…Als een bliksemflits trekt Gods liefde voorbij, de heilige Geest flitst door de nacht van iedere mens. Door deze geheimenisvolle aanwezigheid houdt de Opgestane je vast’. Deze woorden van de oprichter van de oecumenische gemeen- schap van de broeders van Taizé, de in 2005 vermoorde broeder Roger, raakten mij. God gaat als een licht op in je hart door middel van de heilige Geest. Dat geeft moed en vertrouwen in willekeurig welke situatie…

De heilige Geest wordt wel eens de linkerhand van God genoemd, terwijl van zijn zoon Jezus gezegd wordt dat Hij aan zijn rechterhand verheven is zo horen wij bij zijn Hemelvaart. Vijftig dagen na Pasen wordt de heilige Geest aan Maria en de apostelen meegedeeld met de bedoeling om wereldwijd van Jezus te getuigen. Zij vormen met Hem het begin van de jonge Kerk in wording. En of je zijn mens-wording, zijn verheffing aan het kruis voor onze zonden of de mededeling van de heilige Geest als het beginpunt neemt van de Kerk, doet er in dit verband even niet toe. Zoals Jezus met de apostelen en al diegenen die Hem, man en vrouw, volgden tijdens zijn leven op aarde op weg ging zo doet de heilige Geest dat met ons, de eeuwen door. Door zijn bemoediging, inspiratie, wijsheid geeft Hij ons vreugde en kracht op de mooie én de moeilijke en of verdrietige momenten van het leven. Door de Geest krijgt en behoudt het de gewenste vitaliteit…

God weet wat wij, en zelfs beter dan wijzelf, nodig hebben. De heilige Geest is als een bliksemflits die Gods liefde en zorg voor ieder van ons als zijn kinderen, tot uitdrukking brengt. En als wij geduldig blijven in het gebed om hulp zullen wij merken dat ons bidden niet tevergeefs is en de hulp nooit te laat komt. Als ons bidden is als een verzuchting van liefde van hart tot hart, dan ontdekken wij dat God in alles voorziet en schrijven wij samen een ‘liefdesgedicht’. Of zoals broeder Roger het zegt: ‘En een woestijnbloem, een vreugdebloesem ontkiemt in jou’. Ik wens u allen een zalig Pinksteren toe…

Jacques Grubben

Waarnemend pastoor Parochie De Goede Herder

Vertrek pastoor Ouwens

We betreuren het, dat pastoor Ouwens het besluit heeft moeten nemen om zijn priesterlijk ambt neer te leggen. Jammer genoeg hebben we geen officieel afscheid van hem kunnen nemen. Wij danken pastoor Ouwens voor zijn inzet voor de Geffense geloofsgemeenschap, met name in de uitvaartvieringen en de vrijdagavondmissen. Wij wensen hem een goede, nieuwe levensinvulling toe, met steun en kracht van mensen om hem heen.