Welkom bij de geloofsgemeenschap Heilige Lambertus, Nistelrode

Nistelorode kerk

Welkom bij de geloofsgemeenschap Heilige Lambertus, Nistelrode

De geloofsgemeenschappen van Nistelrode en Vorstenbosch vormen al sinds 2003 een “Pastorale Eenheid”. Deze samenwerking in een Pastorale Eenheid is door de bisschop bij besluit van 18 december 2003 ingesteld.

Gezamenlijke doelomschrijving
• Het rond het eigen kerkgebouw in stand houden van twee vitale geloofsgemeenschappen, die geloofsgroei bevorderen.
• Het goed functioneren van de daartoe benodigde werkgroepen.
• Het waarborgen van de continuïteit van de pastorale zorg en liturgie.
• Het hierin actief deelnemen van parochianen die zich bewust zijn van hun medeverantwoordelijkheid voor het samen kerk-zijn en die bereid zijn daartoe onderling samen te werken en zich gelovig te laten vormen en toerusten.
• Het gezamenlijk voeren van vrijwilligersbeleid.

De kerngroep van de Pastorale Eenheid heeft tot taak de pastoor en de pastoraatsgroep te adviseren over het pastoraal beleid. Deze is verantwoordelijk voor het beheer van het vermogen van beide parochies en voor een doelmatige aanwending van de financiële middelen, met dien verstande dat het beheer van vermogen en de geldmiddelen van de twee geloofsgemeenschappen wel gescheiden blijven.
Voor wat betreft de samenstelling van de kerngroep is het streven dat de twee kernen met een gelijk aantal van drie leden zijn vertegenwoordigd, zodat de kerngroep bij voorkeur zal bestaan uit de pastoor en zes leden uit de twee geloofsgemeenschappen.

Bereikbaarheid:

De Pastorie is telefonisch bereikbaar onder nummer:
Adres Pastorie: Lindestraat 6, 5388 HT Nistelrode.
Koster: Diny van Leuken – de Veer 06-15001789
Het email adres voor de geloofsgemeenschap Nistelrode is info@parochiedgh.nl
Het email adres voor de Parochieberichten van Nistelrode is kerngroep@nistelrodedgh.nl

Overige informatie:

De informatie over kerngroep en pastoraat vindt u onder het kopje “over ons“.

Onder het kopje “info” treft u gegevens aan over de financiën, de kerkbijdrage en Begraafplaats Loo in Nistelrode.
Gegevens over de diensten in onze kerk vindt u onder “vieringen“.
Informatie over het Parochieblad “nieuws” en alle informatie over Sacramenten, ziekte en afscheid en M.O.V. onder “werkgroepen“.

De geschiedenis van Nistelrode en Parochiegeschiedenis vindt u onder het kopje “historie“.