Nieuws

Het bestuur van de RK Parochie De Goede Herder heeft een nieuwe website gepresenteerd per 1 februari 2024, welke nog deels onder constructie is. U vindt hier de algemene informatie op het niveau van de RK Parochie De Goede Herder en de specifieke informatie van de verschillende geloofsgemeenschappen is te vinden onder “locaties”. Onder deze knop geeft elke geloofsgemeenschap hun specifieke geloofsgemeenschap gerelateerde informatie.

Zoals bekend zit de RK Parochie De Goede Herder op dit moment in een periode tussen het vertrek van de vorige pastoor (Dhr Ouwens) en de komst van de nieuwe pastoor. In deze periode heeft pastoor Grubben (pastoor van de parochie Heilige Johannes de Doper in Schaijk) als interim – pastoor de voorzitterschapsrol op zich genomen. Het bisdom verwacht dat in maart – april 2024 meer duidelijkheid gegeven kan worden over een definitieve invulling van het pastorale team.


Benoeming

Mededeling vanuit het parochiebestuur van De Goede Herder

Er is een belangrijke mededeling over de pastorale bezetting van onze parochie De Goede Herder.

Onze bisschop, monseigneur Gerard de Korte, heeft per 1 juni a.s. twee priesters voor onze parochie benoemd.

Het zijn de priesters René Aarden, nu nog pastoor van Lith en Lithoijen en de priester Willem Renders, nu nog pastor van de parochie Heilige Willibrordus in Oss.
Pastoor Aarden gaat wonen in de pastorie van Nistelrode.
Pastor Renders gaat te zijner tijd in de pastorie van Vorstenbosch wonen.

Het parochiebestuur heeft inmiddels nader kennis gemaakt met beide priesters en is erg blij met de beide nieuwe benoemingen.

Na lange tijd van onzekerheid kunnen we nu in goed vertrouwen en met enthousiasme voorwaarts; daarvoor een woord van dank aan onze bisschop.

Nadere informatie over de installatieplechtigheid volgt.


Aan alles komt een eind.

Halverwege de maand juli van vorig jaar tijdens mijn vakantie, belde het bisdom met het verzoek of ik zou willen waarnemen in de parochie De Goede Herder. Immers uw pastoor-deken had zijn taken neergelegd. Een totaal onverwachte vraag waar ik echter niet lang over hoefde na te denken. Iedere parochie-gemeenschap heeft een ‘goede herder’ nodig.

In de afgelopen maanden heb ik mij samen met mijn collega’s vooral met de bestuurlijke kant van de parochie mogen bezighouden. Ik ben heel dankbaar voor hun bijzonder constructieve houding. Mede daardoor hebben we een aantal zaken voor elkaar gekregen en of op de rit gezet. Op een aantal momenten mocht ik pastoraal dienstbaar zijn bij het afscheid van een dierbare, het doopsel van een kind of tijdens een bijeenkomst van vrijwilligers in de verschillende dorpen die onze parochie rijk is. Op al deze momenten heb ik ervaren dat de gemeenschap van de parochie De Goede Herder fijn is om dienstbaar aan te mogen zijn.

Heel hartelijk dank voor uw betrokkenheid en inzet! U krijgt in pastoor Rene Aarden en zijn medepastor Willem Renders, twee ‘goede herders’ die hart hebben voor de zaak.

Met broederlijke groet,

Jacques Grubben, waarnemend pastoor (tot 1 juni 2024)DE GEEST VAN PINKSTEREN WAAIT WAAR HIJ WIL

‘Lijkt al wat je omringt onbegrijpelijk? Wanneer het steeds donkerder wordt om je heen, is zijn liefde een vuur. Laat dan je blik rusten op die lamp die in je duisternis brandt, totdat de dageraad aanbreekt en het dag wordt in je hart…Als een bliksemflits trekt Gods liefde voorbij, de heilige Geest flitst door de nacht van iedere mens. Door deze geheimenisvolle aanwezigheid houdt de Opgestane je vast’. Deze woorden van de oprichter van de oecumenische gemeen- schap van de broeders van Taizé, de in 2005 vermoorde broeder Roger, raakten mij. God gaat als een licht op in je hart door middel van de heilige Geest. Dat geeft moed en vertrouwen in willekeurig welke situatie…

De heilige Geest wordt wel eens de linkerhand van God genoemd, terwijl van zijn zoon Jezus gezegd wordt dat Hij aan zijn rechterhand verheven is zo horen wij bij zijn Hemelvaart. Vijftig dagen na Pasen wordt de heilige Geest aan Maria en de apostelen meegedeeld met de bedoeling om wereldwijd van Jezus te getuigen. Zij vormen met Hem het begin van de jonge Kerk in wording. En of je zijn mens-wording, zijn verheffing aan het kruis voor onze zonden of de mededeling van de heilige Geest als het beginpunt neemt van de Kerk, doet er in dit verband even niet toe. Zoals Jezus met de apostelen en al diegenen die Hem, man en vrouw, volgden tijdens zijn leven op aarde op weg ging zo doet de heilige Geest dat met ons, de eeuwen door. Door zijn bemoediging, inspiratie, wijsheid geeft Hij ons vreugde en kracht op de mooie én de moeilijke en of verdrietige momenten van het leven. Door de Geest krijgt en behoudt het de gewenste vitaliteit…

God weet wat wij, en zelfs beter dan wijzelf, nodig hebben. De heilige Geest is als een bliksemflits die Gods liefde en zorg voor ieder van ons als zijn kinderen, tot uitdrukking brengt. En als wij geduldig blijven in het gebed om hulp zullen wij merken dat ons bidden niet tevergeefs is en de hulp nooit te laat komt. Als ons bidden is als een verzuchting van liefde van hart tot hart, dan ontdekken wij dat God in alles voorziet en schrijven wij samen een ‘liefdesgedicht’. Of zoals broeder Roger het zegt: ‘En een woestijnbloem, een vreugdebloesem ontkiemt in jou’. Ik wens u allen een zalig Pinksteren toe…

Jacques Grubben

Wnd. pastoor parochie de Goede Herder