Over ons

Voorgangers en Kerngroepleden

VOORGANGERS

Onze geloofsgemeenschap OLV van de Rozenkrans behoort tot de parochie De Goede Herder, waaronder ook de geloofsgemeenschappen van Geffen, Heesch, Nisterlode, Nuland en Vorstenbosch vallen. Momenteel hebben we geen vaste pastoor. Hiervoor is thans een vakature. 

In onze kerk gaat in de zondagsviering een vervanger voor.

 Voor een overzicht van de eerdere pastoors van de parochie Vinkel, kijk onder historie

 KERNGROEP PASTORAAT

De pastoor wordt bijgestaan door een kerngroep pastoraat, de leden zijn:

Mariet Westerlaken
073 – 5341152

Thea Schoones
073 – 5323302

Eveline van Uden
06 – 53975676

Cor van de Wetering
073 – 53222601 / 06 – 53551414

De leden van het parochie pastoraat vindt U hier.

 KERNGROEP BESTUUR

Cor van de Wetering, voorzitter
06 – 53551414

Wim Platenburg
073 – 5341203 / 06 – 37609986

Corrie Spierings
0412 – 457444

Mariet Westerlaken secretaris

073 – 5341152

Wilma van Bakel notulist

073 – 5323497

De leden van het parochiebestuur vindt U hier.

Financiën

Tarieven met ingang vanaf 1 januari 2024:

Tarieven diensten:

Misintentie / stipendia  € 12,50
Jubileumviering € 295,00
Huwelijksviering € 390,00
Doopsel € 50,00

Tarieven overig:

Offerkaarsje € 0,50
Graflicht € 2,00
Noveenkaars € 5,00

Collecte (advies) € 1,00
Kerkbalans (advies) € 72,00

Tarieven uitvaart:

Avondwake en uitvaart € 545,00

Avondwake € 300,00

Live stream van de uitvaart: € 100,00

Tarieven begrafenis op het R.K. Parochiekerkhof te Vinkel:

Grafrechten € 750,00 voor 20 jaar per begravene 

Grafdelven € 500,00 of hogere werkelijke kosten.

De plaats van het (dubbel) graf vervalt, 20 jaar na de laatst begravene, behoudens verlenging.

Alleen het grafmonument wordt verwijderd. Het graf zelf blijft ongeroerd, wordt niet geschut zoals dat heet.

Op deze manier heeft elke begravene een eeuwige rustplaats.

De financiën van de parochie zijn samengesteld uit:

INKOMSTEN:
– vergoedingen voor diensten zoals uitvaarten en huwelijken
– collectes voor de eigen kerk
– misstipendia
– opbrengst van kerkhof
– opbrengst pachten
– kerkbijdrage of gezinsbijdrage.

UITGAVEN:
– onderhoud kerk, pastorie en begraafplaats
– reservering groot onderhoud
– kosten pastoraal team
– kosten van de eredienst
– verzekeringen
– energiekosten
– vrijwilligers

Het overzicht inkomsten / uitgaven van Parochie De Goede Herder vindt U hier.

Kerkbijdrage

 Mede dankzij de steun van vele parochianen, vrijwilligers en andere betrokkenen kan onze parochie pastorale zorg verlenen, mensen in nood helpen en het kerkgebouw onderhouden. De kerk is een plek om troost te vinden, om moed en zegen te ontvangen voor alles wat u doet. De kerk is een plek waar ieder zichzelf kan en mag zijn; een plek waar God wordt gezocht en gevonden. Met uw bijdrage maakt u dit mede mogelijk! Zo kunt u – en met u vele anderen – blijven rekenen op de kerk in voor- en tegenspoed. We hebben er als parochie voor gekozen dat elke geloofsgemeenschap binnen onze parochie zelf verantwoordelijk is voor hun inkomsten en uitgaven.

Elk jaar, in januari, houden we de aktie Kerkbalans. In deze aktie periode in het bijzonder, wordt aan de parochianen gevraagd om hun financiële bijdrage aan de parochie te voldoen middels een eigen opdracht of een machtiging tot incasso. U kunt uw vrijwillige financiële bijdrage overmaken op rekening NL16 RABO 0154 4025 24 t.n.v. De Goede Herder OLV van de Rozenkrans te Vinkel.

 Giften

De Rooms Katholieke Kerk heeft van de Belastingdienst een ANBI-groepsbeschikking ontvangen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke bisdommen, parochies en andere instellingen die tot de Rooms Katholieke Kerk behoren zijn aangewezen als ANBI.

Dit is daarom ook van toepassing op de parochie De Goede Herder. Meer informatie hierover vindt U hier