Historie

Patroonheilige
De patroonheilige van onze parochie is Johannes de Doper. Zijn feestdag wordt gevierd op 29 augustus.
Onze parochie viert het feest op de derde zondag in september omdat het eind augustus in Nuland kermis is.

In de tijd dat Herodes koning van Juda was, leefde er een priester die Zacharias heettte. Hij was getrouwd met Elisabeth. Zij hadden geen kinderen en waren al oud.
Zacharias werkte dagelijks in de tempel. Op een dag zag hij een engel naast het altaar staan. Die sprak: “Wees niet bang, jullie gebed wordt verhoord, want jullie krijgen een zoon. Noem hem Johannes.
En als bewijs dat het echt gebeuren gaat zal je vanaf dit ogenblik niet meer kunnen praten totdat je zoon geboren is.”
Johannes groeide op en werd sterk door de Geest. Zijn vader en moeder hadden hem verteld wat er in de Schrift staat opgetekend en hoe je daar naar moest leven. Johannes trok, toen hij daar oud genoeg voor was, door de hele Jordaanvallei en spoorde mensen aan zich te laten dopen. Mensen luisterden naar hem en vroegen: “Wat moeten wij doen om na onze doop een ander leven te beginnen.”
“Geef, als je twee stel kleren hebt, een stel aan iemand die niets heeft en deel je brood met iemand die honger heeft.”
Sommigen vroegen zich af of Johannes de Messias was. Daar wachtte toch iedereen op. Johannes hoorde hun vraag en zei: “Ik doop u met water, maar Hij die na mij komt, is sterker dan ik. Ik ben zelfs niet waard om zijn schoenriem los te maken.”
Op een dag kwam ook Jezus naar de Jordaan om zich door Johannes te laten dopen. “Ik kan mij beter door U laten dopen”, zei Johannes. Maar Jezus hield vol dat Johannes Hem moest dopen en het gebeurde ook.
De zoon van Koning Herodes, heette naar zijn vader, dus ook Herodes. Johannes zei hem dat hij dingen deed die niet goed waren. Herodes werd daar kwaad om en liet Johannes in de gevangenis zetten.
Op zijn verjaardag gaf hij een groot feest voor al die belangrijke mensen aan het hof, uit het leger en voorname mensen uit Galilea. Tijdens dat feest danste zijn dochter voor de gasten. Iedereen vond het prachtig en de koning was trots op haar.
“Vraag me wat je wilt,” zei hij tegen het meisje, “en ik zal het je geven….. al vraag je de helft van mijn koninkrijk.”
Het meisje ging overleggen met haar moeder: “Wat zal ik vragen…”
Haar moeder zei: “Vraag het hoofd van Johannes de Doper.”
De koning schrok van deze wens , maar omdat hij haar beloofd had te geven wat ze vroeg moest hij nu zijn woord houden.
Even later kwam een soldaat met het hoofd van Johannes op een schotel en gaf het aan het meisje. Zij gaf het aan haar moeder.
De leerlingen van Johannes hoorden hiervan en zij gingen naar de gevangenis om het lichaam op te ahlen en het te begraven. Daarna gingen zij het aan Jezus vetrellen. Jezus was bedoefd en zocht een plek om alleen te zijn.

Het beeld van Johannes den Doper is in onze kerk te vinden links bij de middelste pilaar. Het feest van Johannes de Doper (Baptist) wordt gevierd op 24 juni en de herdenking van Johannes ‘Onthoofding is op 29 augustus.
Onze parochie viert het feest altijd op de 3de zondag in september met een parochiefeest, omdat het eind augustus het in Nuland kermis is.

Geschiedenis;
Hoe oud onze parochie is, is niet bekend. Wel vermeldt Schutjens in zijn boek “Geschiedenis van het bisdom ‘s-Hertogenbosch”, dat in 1377 Johannes van Dongen overleed, de pastoor van Nuland. De tegenwoordige pastoor kan terugzien op een lange rij voorgangers, die niet allen bekend zijn. De parochie besloeg de gehele gemeente Nuland, een deel van de gemeente Rosmalen, Heeseind, Kruisstraat, Vriessestraat en een deel van Rosmalens Vinkel Tussen de Nulandse Barrière en café Jachtlust. Deze omvang is in 1854 door Mgr. Zwijssen opnieuw bekrachtigd.
Wanneer het Rosmalense deel bij de parochie is gekomen, is nog niet achterhaald. Wel staat vast dat na 1685 de pastoors van Nuland zich pastoor van Nuland en Heeseind noemden. In 1884 verloor de parochie het gebied Vinkel, toen daar onder de oud-kapelaan van Nuland, P. Vogels, een nieuwe parochie werd gesticht.
Over de kerkgebouwen is meer bekend. Schutjens dateert de oudste kerk uit de XIIe eeuw. Helaas is dit kerkgebouw wat stond tussen de Kerkdijk en de Nulandsestraat en ook toegewijd aan Johannes de Doper, verdwenen. Daarmee gingen een aantal wapenborden, gebrandschilderde ramen en het graf van Gerard van Vladeracken, Heer van Geffen en Nuland, verloren.
Sinds 1635, toen de kerk door de Staatse Overheid in beslag werd genomen, ten gunste van de protestantse eredienst, heeft de parochie van het gebouw geen gebruik meer kunnen maken. In de loop van de volgende 100 jaar is een schuurkerk in gebruik genomen, die door pastoor Pennincx in 1739 werd vernieuwd en verplaatst naar het tegenwoordige kerkhof. De maten waren 89 voeten lang en 44 voeten breed.
In 1802 kreeg pastoor L. van de Gevel toestemming het vervallen gebouw af te breken en op dezelfde plaats deze te vervangen door een groter en en er een pastorie aan te bouwen. De kerk kreeg een lengte van 25 Nederlandse ellen en een breedte van 12 ellen. Toen de parochie in 1846 de polderkerk terug had kunnen kopen voor ƒ 1550,– bleek die door wateroverlast niet meer geschikt te zijn.
Daar de gemeente Geffen weigerde medewerking te verlenen om een dijk te leggen tussen Heeseind en Geffen, teneinde “de Beerse Overlaat” voor de toekomst te bezweren, besloot pastoor P. Pollet in 1857 een nieuwe kerk en pastorie te bouwen. Twee jaar later was dit bouwwerk, ontwerp van de bekende architect N. van Tulden uit Tilburg voltooid. In 1862 kon de pastorie worden betrokken, die met enige verbouwingen nog steeds in gebruik is.
Het oorlogsgeweld liet Nuland niet onberoerd. Nadat op 11 en 12 januari 1943 de drie klokken al waren geroofd, bliezen de Duitsers op 5 oktober de kerktoren op, die boven op de kerk viel. Pastoor Goossens besloot het gehavende gebouw te slopen en te vervangen door het huidige. Het ontwerp van de kerk is van de architect J. Magis uit Helmond en de bouw werd voltooid in 1950.
Gedurende deze periode was de oude school, gelegen aan de Dorpstraat, in gebruik als noodkerk. Toen de bouw van de kerk klaar was mocht de toren niet worden afgebouwd, omdat de benodigde stenen hard nodig waren voor de wederopbouw van Nederland. Enkele jaren later gebeurde dat alsnog. Uit zuinigheidsoverwegingen is afgeweken van het oorspronkelijke ontwerp.
Heemkundewerkgroep Nuwelant
Het huidige altaar is afkomstig uit het voormalig Paterklooster aan de Rijksweg.

Sinds Pasen 1997 beschikt de parochie over drie luiklokken:
– Petrus (1375 kg)
– St. Bernadette (778 kg)
– St. Antonius (668 kg)
De Petrus is afkomstig uit de voormalige Christus Koning parochie te Nijmegen. St. Bernadette en St. Antonius zijn afkomstig uit de voormalige St. Bernadetteparochie te Helmond.
Daarnaast is er ook nog een Angelusklokje.
Op 11 juni 2000 is het Keltisch Kruis bij de polderkerk geplaatst.
Het kruis herinnert aan 2000 jaar christendom, 700 jaar Parochie Nuland en 40 jaar Priesterschap Pastor G.M.Verbakel.
In 2006 zijn de contouren van de polderkerk zichtbaar gemaakt en is er een altaar geplaatst, welk op 24 juni van dat jaar door Pastor G. Verbakel is ingezegend.

In 2009 heeft het Bisdom een reorganisatieplan gelanceerd. Meerdere parochies zullen in de toekomst samen moeten werken om pastoraal werk mogelijk te maken. Als tussensituatie was er een samenwerking tussen de parochies van Geffen, Nuland en Vinkel (GeNuVi). In 2014 is parochie St Johannes’ Onthoofding samengegaan met 5 andere parochies in de nieuwe parochie De Goede Herder. De voorheen 6 parochies gaan verder als geloofsgemeenschap.
De centrale plaats van de parochie is Heesch.