Nieuws

Vieringen;
– Geloofsgemeenschap H. Johannes’ Onthoofding; zaterdagavond om 19.00 uur
– Martinushuis; vrijdagavond om 18.00 uur
– De vieringen in de kerk zijn ook te volgen via de Livestream: http://www.parochienuland.nl/Livestream/livestream.htm

Agenda:
Maandag 29 januari
– 19.30 uur Repetitie KVO-koor.
Donderdag 01 februari
– 10.00 uur Vergadering Pastoraatsgroep.
– 13.30 uur Repetitie Kerkkoor.
Vrijdag 2 februari
– 09.30 uur Vergadering kerkbestuur.
Maandag 05 februari 2024
– 19.30 uur Repetitie KVO-Koor.
Donderdag 08 februari
– 10.00 uur Vergadering Pastoraatsgroep.
Vrijdag 09 februari
– Bloemsiergroep 1 is aan de beurt.
Maandag 12 februari
– 19.30 uur Repetitie KVO-koor.
Donderdag 15 februari
– 10.00 uur Vergadering Pastoraatsgroep.
– 13.30 uur Repetitie Kerkkoor.
Maandag 19 februari
– 19.30 uur Repetitie KVO-koor.
– 20.00 uur Bestuursvergadering DGH.
Woensdag 21 februari
– 19.00 uur Vergadering ’t Open Venster.
Donderdag 22 februari
– 10.00 uur Vergadering Pastoraatsgroep.
– 13.30 uur Repetitie Kerkkoor.
Vrijdag 23 februari
– Bloemsiergroep 2 is aan de beurt.
– 14.15 uur Doe-middag Eerste Communie.

Nieuws Scheepshoorn januari 2024;

OECUMENE;
Het is nog niet zolang geleden dat christenen van verschillende kerken vijandig tegenover elkaar stonden. Dat is veranderd. Wij zijn ons meer bewust geworden van de diepere eenheid die tussen de christenen, van welke kerk dan ook, bestaat. Deze eenheid vindt haar grond in het gemeenschappelijk geloof in God, Schepper en Vader, in Jezus de Christus, en in de heilige Geest.
Vele christenen vinden het niet gewoon meer, dat zij tot verschillende kerken behoren. Zij zoeken eenheid. Die eenheid is er nog niet. Niet alle kerken erkennen elkaar als gelijkwaardig. Toch weten we dat we tot eenheid geroepen zijn ‘opdat de wereld gelove’ (Joh. 17). Tussen de eenheid van de christenen en de verkondiging van het evangelie bestaat een onlosmakelijke band.
Dat geldt voor alle niveaus van het kerkelijk leven, ook voor de plaatselijke gemeente en parochie. We hoeven niet met alles te wachten tot de kerken het helemaal met elkaar eens zijn. Wij kunnen heel concrete stappen zetten, die laten zien waarin we nu al een zijn en die ons verder brengen op weg naar grotere eenheid.
De verdeeldheid tussen kerken moest niet mogen. Maar let wel: Verdeeldheid is iets anders dan verscheidenheid. Tot het wezen van de kerk horen niet een uniforme liturgie, een uniforme kerkorde, een uniforme, onveranderlijke theologie. Zolang we maar putten uit dezelfde bron.
Daarom was het zo treffend en hartverwarmend van de katholieke Maxima met naast haar de protestantse Willem Alexander (tijdens het televisie-interview voor hun kerkelijk huwelijk) te horen: ‘Veel gaat alleen maar om de vormen. De bron, waar het om gaat, dat wat wezenlijk is, de waarden, die zijn hetzelfde’.

DOOP;
Voorbereiding op het Doopsel. Voor een doop in de geloofsgemeenschap Nuland s.v.p. aanmelden bij het parochiecentrum in Nuland: tel. 073 – 532 12 15.

KERKELIJK AFSCHEID GENOMEN VAN;
11-12-2023 Mevrouw Mariet van Lier-Korsten, 92 jaar, wonende te Nuland, Kloosterstraat 3;
16-12-2023 Mevrouw Jet van Nistelrooij-van Gaal, 88 jaar, wonende te Nuland, St. Jozefoord.

FAMILIEPASTORAAT DE GOEDE HERDER;
Voorbereiding communicanten en vormelingen is gestart. Eerste bijeenkomst met een gezamenlijke eucharistieviering, geleid door pastor A. Verest was een aansprekende mooie drukbezochte dienst. Aansluitend zijn de kinderen door de werkgroep, communicanten en vormelingen in gescheiden groep, met passende en kindvriendelijke, aansprekende opdrachten aan de slag gegaan. Communicanten maakten kennis met de kerk als gebouw en ook uitleg wat er in een viering gebeurt. Vormelingen krijgen informatie en er wordt uitgebreid gesproken over de sacramenten zoals doop, communie, vormsel, ziekenzalving, huwelijk.
De volgende bijeenkomst zal zondag 24 maart zijn in de kerk van Geffen op 24 maart.

BISDOM EN FAMILIEPASTORAAT;
De Vrijdag-middag-borrel, VrijMiBo, niet alleen voor werkgroep familiepastoraat maar ook voor geïnteresseerde ouders zal zijn op 2 februari. Aanmelden via de site van het bisdom, of aanmelding@bisdomdenbosch.nl. Dit keer staat muziek centraal. Muziek in eucharistievieringen, ook tijdens catecheselessen en voor gezinnen. Zing en borrel mee vanaf 16.00 uur tot 19.00 uur.

KLIEDERKERK DE GOEDE HERDER;
De werkgroep is al begonnen aan plannen voor de volgende Kliederkerk op 25 februari. Dit keer in Heesch. Alle kinderen van de basisscholen met ouders en grootouders zijn welkom. Ontmoeten en spelen. Een verhaal uit de bijbel is het startpunt, waarna diverse spelletjes vanuit dit verhaal een leuk samenspelen garanderen. Voor de organisatie prettig als men zich aanmeldt: kliederkerk@gmail.com.

BERICHTEN VANUIT HET BESTUUR VAN DE PAROCHIE DE GOEDE HERDER;
Het bestuur van Parochie De Goede Herder is inmiddels zo’n 6 maanden in de huidige samenstelling; met Pastoor Grubben als interim voorzitter en Hans van der Biezen als vertegenwoordiger van onze geloofsgemeenschap Nuland.
Het bestuur heeft nadrukkelijk aangegeven werk te maken van een verbeterde samenwerking tussen de 6 geloofsgemeenschappen, waarbij het adagium blijft “doen wat centraal moet, met ruimte voor lokale uitvoering”. Om hieraan invulling te geven is het bestuur van de parochie onder andere bezig met:
– het vernieuwen van de website; hierbij wordt zo veel mogelijk informatie centraal aangeboden en per geloofsgemeenschap de specifieke informatie voor betreffende geloofsgemeenschap
– het gelijkstellen van de kosten voor de diensten; de vergoedingen voor de misintenties (€12,50) en voor de uitvaart, met avondwake en absoute (€545,00) zijn vastgesteld; de vergoedingen voor de andere diensten volgen
– centrale archivering van documenten
– gelijke bereikbaarheid van parochie en de geloofsgemeenschappen
– het inzichtelijk maken van de bedrijven, welke voor de geloofsgemeenschappen services/diensten verlenen; daar waar mogelijk en nuttig, gebruik maken van dezelfde bedrijven

Voor wat betreft de Pelgrimsche Hoeve kan er medegedeeld worden dat de zitting bij de Raad van State op 20 december heeft plaatsgevonden. De uitspraak van de Raad van State wordt begin februari 2024 verwacht. Het bestuur van de parochie wil daarna (in samenspraak met de geloofsgemeenschap Nuland) zo snel mogelijk overgaan tot verkoop van de gronden.

PASTORIE NULAND;
De verwachting is dat de laatste verhuis- en opruimactiviteiten in pastorie in februari zijn afgerond.
De pastorie zal zeker ook in de nabije toekomst gebruikt worden voor onze geloofsgemeenschap. Naast de werkkamers voor pastor Verbakel en de administratieve kracht zal de pastorie ook gebruikt worden als vergaderruimte voor de pastoraatsgroep en het bestuur en als ruimte voor onze vrijwilligers. In maart/april wordt – in overleg met het parochiebestuur – besloten hoe verder te gaan met de vrijgekomen overige ruimten in de pastorie.

TWEE DATUMS OM TE NOTEREN;
Onze geloofsgemeenschap heeft dit jaar 2 feestelijkheden, waar we extra aandacht voor vragen.
– Pastor Verbakel wordt 90 jaar; deze gebeurtenis willen we op een ingetogen manier vieren op zaterdag 8 juni en zondag 9 juni
– Pastor Verbakel is 40 jaar pastoor van onze parochie/geloofsgemeenschap St Johannes’ Onthoofding; dit willen we groots vieren op zondag 29 september
Het bestuur heeft de coördinatie van beiden gebeurtenissen op zich genomen en zal verdere informatie hierover geven in de komende Klepels.

PAASKAARS
Jaarlijks wordt aan de vrijwilliger van het jaar de Paaskaars uitgereikt als teken van waardering voor de inzet voor onze kerk. Op zaterdag 30 december 2023 is de paaskaars 2022 met bijbehorende bloemen uitgereikt na de H. Mis van 19.00 uur aan Harrie en Maria Kusters. Zonder hun bijzondere en deskundige inzet voor de verhuizing van pastoor Verbakel en Tiny naar Jozefoord was de verhuizing niet zo vlekkeloos verlopen. Beide hebben gezorgd voor verhuisdozen, stickers, een kleur voor de pastoor en een kleur voor Tiny, het uit elkaar halen van bureaus en kasten en tenslotte hebben zij ook nog gezorgd voor een verhuiswagen. Daarna hebben zij alles weer in elkaar gezet en op de goede plek gezet op hun kamers op Jozefoord. Veel felicitaties hebben Harrie en Maria al in de kerk en parochiezaal ontvangen. Daarna was iedereen uitgenodigd voor koffie met cake in de parochiezaal. Nogmaals Harrie en Maria, proficiat en bedankt.

CORRECTIE JAARREKENING 2022
In de gepubliceerde jaarrekening 2022 zoals opgenomen in de Scheepshoorn van december 2023 zijn 2 typefouten geslopen. Onder Lasten bij de post Verplichte en Vrijwillige bijdragen staat € 3.600,00 en dat moet zijn € 13.600,00 en bij de post Exploitatie resultaat staat €2.300,00 en dat moet zijn € 32.300,00. Attente lezer bedankt.

KLOKKENLUIDEN OP SLAG VAN NIEUW JAAR
Nu de pastorie onbewoond is, moest wel even het inluiden van Oud en Nieuw geregeld worden. Er is tussen 00.15 en 00.30 geluid. Het is moeilijk iemand te vinden die al voor 12 uur naar de kerk gaat om de klokken aan te zetten. We proberen het klokkenluiden, als teken van dank voor het Oude jaar en als blijdschap dat er weer een Nieuw jaar is, te blijven doen.

KERKBALANS 2024
Ongeveer gelijktijdig met deze Scheepshoorn is de enveloppe van Actie Kerkbalans2024 bij u bezorgd. Het ophalen van uw bijdrage aan huis hebben we gestopt bij het uitbreken van de Corona. Ook dit jaar vragen wij u uw bijdrage in de bijgesloten envelop zelf te brengen naar een van de op de envelop genoemde adressen te brengen.
Gewoon doen!!!!!!!!!!!!!!!!!! Dank u wel!

BEZINNING
Waar kunnen we onze Heer vinden en ontmoeten? De ervaring van de 3 Koningen leert ons dat Hij op de eerste plaats gevonden wil worden in rusteloos vragen. De vragen die ons uitdagen om de aanname achter ons te laten dat alles wel in orde is. Vragen die ons openen voor wat buiten ons ligt. Voor de 3 Koningen was dat het begin: de rusteloosheid van wie bereid is vragen te stellen.
Paus Franciscus

GERARDUSKALENDER 2024 uit Wittem.
In het winkeltje van Sint Jozefoord is de nieuwe Gerarduskalender voor 2024 te koop. Op de voorkant staat elke dag een spreuk om de dag goed mee te beginnen en op de achterkant: moppen, gedichten, bezinningsteksten, puzzels en informatie.
Openingstijden: van dinsdag tot en met zaterdag van 10.00 uur tot 12.00 uur.
Prijs: € 9,50.

Nieuws oudere versies van de Scheepshoorn;
– Deze zijn te verkrijgen door een mail te sturen naar info@nulanddgh.nl