DE GEEST VAN PINKSTEREN WAAIT WAAR HIJ WIL
‘Lijkt al wat je omringt onbegrijpelijk? Wanneer het steeds donkerder wordt om je heen, is zijn liefde een vuur. Laat dan je blik rusten op die lamp die in je duisternis brandt, totdat de dageraad aanbreekt en het dag wordt in je hart…Als een bliksemflits trekt Gods liefde voorbij, de heilige Geest flitst door de nacht van iedere mens. Door deze geheimenisvolle aanwezigheid houdt de Opgestane je vast’. Deze woorden van de oprichter van de oecumenische gemeen- schap van de broeders van Taizé, de in 2005 vermoorde broeder Roger, raakten mij. God gaat als een licht op in je hart door middel van de heilige Geest. Dat geeft moed en vertrouwen in willekeurig welke situatie…
De heilige Geest wordt wel eens de linkerhand van God genoemd, terwijl van zijn zoon Jezus gezegd wordt dat Hij aan zijn rechterhand verheven is zo horen wij bij zijn Hemelvaart. Vijftig dagen na Pasen wordt de heilige Geest aan Maria en de apostelen meegedeeld met de bedoeling om wereldwijd van Jezus te getuigen. Zij vormen met Hem het begin van de jonge Kerk in wording. En of je zijn mens-wording, zijn verheffing aan het kruis voor onze zonden of de mededeling van de heilige Geest als het beginpunt neemt van de Kerk, doet er in dit verband even niet toe. Zoals Jezus met de apostelen en al diegenen die Hem, man en vrouw, volgden tijdens zijn leven op aarde op weg ging zo doet de heilige Geest dat met ons, de eeuwen door. Door zijn bemoediging, inspiratie, wijsheid geeft Hij ons vreugde en kracht op de mooie én de moeilijke en of verdrietige momenten van het leven. Door de Geest krijgt en behoudt het de gewenste vitaliteit…
God weet wat wij, en zelfs beter dan wijzelf, nodig hebben. De heilige Geest is als een bliksemflits die Gods liefde en zorg voor ieder van ons als zijn kinderen, tot uitdrukking brengt. En als wij geduldig blijven in het gebed om hulp zullen wij merken dat ons bidden niet tevergeefs is en de hulp nooit te laat komt. Als ons bidden is als een verzuchting van liefde van hart tot hart, dan ontdekken wij dat God in alles voorziet en schrijven wij samen een ‘liefdesgedicht’. Of zoals broeder Roger het zegt: ‘En een woestijnbloem, een vreugdebloesem ontkiemt in jou’. Ik wens u allen een zalig Pinksteren toe…

Jacques Grubben
Wnd. pastoor parochie de Goede Herder

AGENDA

Vrijdag 31 mei
20.00 uur CONCERT HARMONIE UNION in de kerk, i.v.m. het jubileum van Pastor Verbakel. 40 Jaar in Nuland.

Maandag 03 juni
19.30 uur Repetitie KVO-Koor.

Dinsdag 4 juni
20.00 uur Vergadering pastoraatsgroep DGH.

Donderdag 06 juni
10.00 uur Vergadering Pastoraatsgroep.
13.30 uur Repetitie Kerkkoor.

Vrijdag 07 juni

09.30 uur Vergadering Kerkbestuur.

Zaterdag 8 juni
Ná de viering is er gelegenheid tot feliciteren van pastor Verbakel, vanwege zijn 90e verjaardag.

Zondag 09 juni
RONDJE NULAND

Maandag 10 juni
19.30 uur Repetitie KVO-Koor.
20.00 uur Bestuursvergadering DGH.

Woensdag 12 juni
19.00 uur Vergadering ’t Open Venster.

Donderdag 13 juni
10.00 uur Vergadering Pastoraatsgroep.
13.30 uur Repetitie Kerkkoor.

Vrijdag 14 juni
Bloemsiergroep 1 is aan de beurt.

Zondag 16 juni
12.00 uur Eerste Communie- en Vormselviering in Geffen.

Maandag 17 juni
Inleveren van de Scheepshoorn, t.b.v. de volgende Klepel.
19.30 uur Repetitie KVO-koor.

Dinsdag 18 juni
08.30 uur Kerkschoonmaak groep 2.

Donderdag 20 juni
10.00 uur Vergadering pastoraatsgroep.
13.30 uur Repetitie Kerkkoor.

Zaterdag 22 juni
GÉÉN VIERING IN DE KERK!

Zondag 23 juni
11.00 uur Eucharistieviering in de kerk.

Maandag 24 juni
19.30 uur Repetitie KVO-koor.

Donderdag 27 juni
10.00 uur Vergadering Pastoraatsgroep.
13.30 uur Repetitie Kerkkoor.

Vrijdag 28 juni
Bloemsiergroep 2 is aan de beurt.

ADMINISTRATIE
Désirée Stofmeel, van de administratie, is aanwezig van maandag- tot en met vrijdagochtend van 09.00 uur tot 11.30 uur. (073 – 532 12 15).
De prijs van een intentie is € 12,50.
In verband met de uiterste inleverdatum voor de Klepel verzoeken wij u om de misintenties voor de volgende maand in te leveren vóór maandag 17 juni 2024.

DOOP
Voorbereiding op het Doopsel
Voor een doop in de parochie Nuland s.v.p. aanmelden bij het parochiecentrum in Nuland: tel. 073 – 532 12 15.

KERKELIJK AFSCHEID GENOMEN VAN:
14-04-2024 Mevrouw Anny van der Linden-Schakenraad, 87 jaar oud, wonende te Nuland, St. Jozefoord;
04-05-2024 De heer Piet Schimmel, 84 jaar, wonende te Rosmalen, Kruisstraat 37;
09-05-2024 Mevrouw Corry van Rosmalen-van de Ven, 95 jaar, wonende te Nuland, St. Jozefoord;
14-05-2024 De heer Nico van Nuland, 85 jaar, wonende te Nuland, Heijcamp 37.

Dat zij mogen rusten in vrede.

BERICHTEN BESTUUR DE GOEDE HERDER
EN GELOOFSGEMEENSCHAP NULAND

Pastorale zaken
Er zijn 2 priesters benoemd in het pastorale team van onze parochie. Pastoor René Aarden en pastor Willem Renders vormen per 1 juni samen met pastor Verbakel het pastorale team.
Pastoor Aarden zal zo snel mogelijk gaan verhuizen naar de pastorie in Nistelrode. Pastor Renders zal later in het jaar gaan verhuizen.
Het bestuur van de parochie is blij met de benoeming van de beide priesters en kan er, na een lange tijd van onzekerheid, in goed vertrouwen en met enthousiasme verder gebouwd worden aan de parochie De Goede Herder. Het bestuur wil hier ook een woord van dank uitspreken aan pastoor Grubben, die het bestuur in de afgelopen tijd met raad en daad heeft bijgestaan.
Het is aan ons allen om de twee nieuwe priesters zich snel thuis te laten voelen in onze mooie parochie De Goede Herder.
Nadere informatie over de installatieplechtigheid van beide priesters volgt.
Het bestuur zal samen met de het pastorale team en de pastoraatsgroep zorgdragen voor een goede overdracht naar en introductie programma van het nieuwe team.

Bezetting bestuur en pastoraatsgroep
Nu het pastorale team weer compleet is, is het belangrijk om alle geloofsgemeenschappen weer vertegenwoordigd te hebben in het bestuur en de pastoraatsgroep. Op dit moment zijn we op zoek naar een vertegenwoordiger vanuit Nistelrode voor in het bestuur van De Goede Herder en vertegenwoordigers vanuit Vorstenbosch en Vinkel voor in de pastoraatsgroep.

Afstemming tussen de geloofsgemeenschappen
Zoals eerder gemeld zijn de bestuurlijke en pastorale beleidsplannen in concept klaar. In deze beleidsplannen staan de plannen van de parochie voor de komende jaren en geven tevens aan welke ontwikkelingen er binnen de parochie te verwachten zijn. Het nieuwe pastorale team zal hun inbreng gevraagd worden, waarna de plannen zullen worden vastgesteld.
Naast deze plannen heeft het bestuur uitgesproken om ook de afspraken rondom kerkhof, grafrechten, onderhoudsplannen gebouwen, gebruik kerken en pastorieën, koren en vrijwilligerswaardering verder op elkaar af te stemmen. Natuurlijk zal dit gedaan worden in overleg met de huidige vrijwilligers, zodat de nieuwe richtlijnen ook hun steun zal hebben.

Onroerend goed
Pelgrimsche Hoeve Nuland; afronding van het proces middels het tekenen van het verkoopcontract wordt in juni verwacht.
Pastorie Geffen; de leden van de werkgroep zijn bekend en een eerste overleg zal in juni gepland worden.

Pastor Verbakel 40 jaar in Nuland
Vrijdagavond, 31 mei, biedt Harmonie Union pastor G. Verbakel een concert aan, ter gelegenheid van het feit dat hij al 40 jaar pastoor van Nuland is. De Pastor is beschermheer van de 150-jarige Harmonie.

Het concert zal plaatsvinden in de kerk Sint Johannes’ Onthoofding. Aanvang 20.00 uur – entree is gratis. Er is koffie in de kerk voor aanvang.

Op zondag 29 september vieren we dat hij 40 jaar pastoor is in Nuland en Kruisstraat.

Pastor Verbakel 90 jaar
Op 9 juni wordt pastor Verbakel 90 jaar.
Op zaterdag 8 juni zal de H. Mis in het teken staan van de verjaardag van pastor Verbakel. Na de dienst, waarin iedereen welkom is, is er gelegenheid om pastor Verbakel te feliciteren. Verder kan er onder het genot van koffie/thee met gebak met elkaar nagepraat worden.

Op zondag 9 juni zal pastor Verbakel zijn verjaardag in huiselijke kring vieren met familie en collega’s.

Het oorlogsmonument van Piet Voets en Piet Ketelaars op het kerkhof
Op het monument is een steen geplaatst met de teksten zoals die – nagenoeg onleesbaar- stonden in de 2 witte marmeren vleugels.
Geeft van Helvoirt heeft deze steen gemaakt en geschonken als dank voor het uitvoeren van de restauratie.

Dodenherdenking Nuland 4 mei 2024
Vrijheid vertelt: op maat naar 80 jaar vrijheid.
De stille tocht na de Dodenherdenking in de kerk naar het Herdenkingsmonument is vanwege het slechte weer niet doorgegaan.
Het herdenkingsgebeuren, wat normaal bij het Herdenkingsmonument is, heeft in de kerk plaatsgevonden.
Het was een zeer waardig gebeuren met het Vaandel nijgen, de Taptoe blazen en de 2 minuten stilte.

Overweging
Gedicht gelezen op 4 mei in onze kerk bij de Dodenherdenking
Jullie waren onze helden,
vochten op gevaarlijke velden,
jullie hebben ons gered,
alles voor ons ingezet.
Jullie waren onze strijders,
Met wel heel goede leiders,
Jullie maaktwen het verschil,
Nu zijn wij twee minuten stil……..

Geluk.
Om in deze wereld
Het geluk te kennen om met God te zijn,
Moet aan bepaalde voorwaarden worden voldaan:
Liefhebben zoals Hij liefheeft,
Helpen zoals Hij helpt,
Geven zoals Hij geeft,
Redden zoals Hij redt,
Vierentwintig uur per dag,
In zijn aanwezig blijven,
Hem tegemoet gaan in arme mensen,
En in mensen die pijn en verdriet hebben.

Moeder Teresa

BERICHTEN VAN DE PASTORAATSGROEP

Geslaagde inzamelingsactie oud gereedschap
Het in onbruik geraakt gereedschap dat door onze kerk in Nuland werd ingezameld, is door de Solidariteitswerkplaats in dank ontvangen. Deze werkplaats in Uden repareert en reviseert oud gereedschap voor hergebruik in de Derde Wereld. Alle gevers worden hartelijk bedankt voor hun getoonde verbondenheid met hen die het elders minder goed hebben en nu met dit gereedschap zich beter in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien.

Solidariteitswerkplaats Uden e.o. biedt praktische ontwikkelingshulp door het inzamelen, opknappen en versturen van gereedschap naar ontwikkelingslanden. Met gerecycled gereedschap helpen zij startende ondernemers. Zo krijgt uw oude gereedschap een tweede leven en geeft u de mensen daar een toekomst.
Alle soorten in onbruik geraakte naaimachines, rolstoelen, rollators, fietsen, allerlei soorten gereedschap en kleine machines zoals lasapparaten, zaag- en frase, schuur- en boormachines alsmede oud tuingereedschap. Alles wordt opgeknapt.

Het hebben van betaalde arbeid betekent niet alleen dat je een inkomen hebt, maar dat je je ook erkend voelt als burger in onze maatschappij. Met uw oude gereedschap biedt u mensen in de Derde Wereld toegang tot betaald werk en zo de kans tot zelfontplooiing en de mogelijkheid een zinvolle bijdrage te leveren aan de samenleving.

Als een dorpsgenoot overleden is
De zes geloofsgemeenschappen van parochie De Goede Herder hebben besloten om altijd gehoor te geven aan de vraag of de kerkklok geluid kan worden voor een overleden dorpsgenoot. De geloofsgemeenschap dient dan wel een bericht te ontvangen!
Voor Nuland, kerklocatie H. Johannes’ Onthoofding kunt u contact opnemen met het parochiecentrum. Tel. 073 – 532 12 15.
De klok zal dan worden geluid om 18.00 uur, ná het ontvangen van het bericht.

Familiepastoraat
Vanuit het Bisdom wil men vrijwilligers die familiepastoraat een warm hart toedragen, inspireren door informatieve bijeenkomsten te beleggen. Je doet er ideeën op over onderwerpen als catechese, spelvormen, bijbelverhalen vertellen, zingen, muziek en knutselen.
Interesse voor Informatie en tips over familiepastoraat ?
www.bisdomdenbosch.nl/leef-je-geloof/geloof-beleven-in-de-familie/werkers-familiepastoraat

Familiepastoraat en Kliederkerk De Goede Herder
Familieviering in Geffen. Dit keer in de openlucht bij de Mariakapel aan de Veldstraat.
De Werkgroep ‘The Adventurers’ verzorgde op maandag 20 mei, 2e Pinksterdag, de familie viering met aansluitend voorbereiding op de eerste heilige communie en heilig vormsel voor de kinderen uit de geloofsgemeenschappen van Parochie De Goede Herder. Voorganger in de viering was pastoor Ad Verest. Thema Maria, Moeder van de kerk. Er werden gezamenlijk Marialiedjes gezongen en de harmonie luisterde muzikaal de mooie viering op.
Onder begeleiding van de harmonie gingen ook ouders, broertjes en zusjes na de viering naar de pastorie waar onder het genot van koffie, thee en limonade in afzonderlijke groepen catechese werd gegeven in oudergesprekken en in spelvorm voor de kinderen.

Kliederkerk
Kliederkerk wil gezinnen met kinderen interesseren en betrekken bij het kerk- en geloofsgebeuren op een kindvriendelijke manier. De familie vieringen kunnen daarop een aanvulling en een vervolg zijn.
De volgende Kliederkerk in parochie De Goede Herder zal zijn op zondag 2 juni in Vinkel.
We zijn al in Heesch, Nuland, Geffen en Nistelrode geweest en deze keer gaan we naar de kerk van Vinkel. We lezen het verhaal van de Barmhartige Samaritaan. En daarna hebben we weer hele gezellige spelletjes bedacht. Met mooi weer gaan we naar buiten in de tuin van de pastorie en bij slecht weer gaan we naar de kerk.
Dus kom allemaal met je ouders, broertjes, zusjes, opa’s, oma’s, vriendjes, vriendinnetjes op 2 juni naar de kerk van Vinkel, Lindelaan 26.
Jullie zijn welkom vanaf 14.45 uur en het duurt tot ongeveer 16.30 uur.
Contact met de werkgroep The Adventurers?
E-mail: kliederkerkdgh@gmail.com.
Kijk op Facebook: Kliederkerk De Goede Herder. Én/of op Insta: kliederkerkdegoedeherder

Nieuws uit het Bisdom
Ouders, werkgroepen voorbereiding communie en vormsel, of anderszins betrokken bij familiepastoraat zijn van harte welkom bij de Vrijdagmiddagborrel, met als thema Goochelen met de Bijbel.
VrijMiBo op 31 mei vanaf 15.45 u tot 19.00 u in het St. Janscentrum, Papenhulst 4 in Den Bosch. Bij kinderen en volwassenen gaat een verhaal uit de Bijbel méér leven wanneer daar een ervaring aan gekoppeld wordt. Laura Feenstra, rolstoelpelgrim, beheerst de kunst van het koppelen van Bijbelverhalen aan goochelacts en ballonvouw-acts. Welkom om dit mee te beleven. Aanmelden via: aanmelding@bisdomdenbosch.nl o.v.v. 31 mei.

Pastoraatsgroep Nuland en Parochie De Goede Herder
Het werk van de pastoraatsgroep bestaat in Nuland uit een wekelijkse bijeenkomst waarin zaken worden besproken die met het geloof en de praktische uitvoering daarvan te maken hebben. De lezingen van het weekend, de tekst op het bord op het altaar, planning van lectoren en acolieten. Contacten naar vrijwilligers. Ook in overleg de vieringen met een bijzonder thema. Aanspreekpunt voor werkgroepen als communie, vormsel, gezinsviering, doopsel, huwelijk, uitvaart. De pastoraatsgroep is ook betrokken bij de kerkvergadering. Bovendien vaardigt men enkele leden af naar de pastoraatsgroep van parochie De Goede Herder, mede vanwege het samenwerken van de 6 geloofsgemeenschappen. Kortom: de pastoraatsgroep geeft hart, handen en voeten aan vele zaken die de geloofsgemeenschap tot een betrokken en levendige gemeenschap wil laten zijn.