Historie

De eerste gegevens over het kerkelijke leven in Vorstenbosch dateren uit de 14e eeuw. In de eerste helft van die eeuw werd in Vorstenbosch een kapel gebouwd, toegewijd aan de H. Antonius. In die tijd heerste hier de pest en men zocht zijn toevlucht tot de H. Antonius Abt om van die ramp bevrijd te worden.
De vrede van Munster maakte een einde aan de 80-jarige oorlog, maar ook aan de vrijheid van de katholieke gelovigen in deze streek: de katholieke godsdienst werd in de Meijerij, waartoe ook Vorstenbosch hoorde, verboden en de kapel in Vorstenbosch werd gesloten.
Vanaf dat moment waren de inwoners van Vorstenbosch voor hun kerkbezoek aangewezen op de schuurkerk in Bedaf, dat gelegen was in het land van Ravenstein waar de katholieken ongehinderd hun godsdienst mochten uitoefenen.
Omstreeks 1840 begon men in Vorstenbosch te denken aan een nieuwe kerk in het dorp zelf. Daar was behoefte aan vanwege het grote aantal gelovigen (ongeveer 400), de vervallen toestand van de kapel in Bedaf en de verre afstand naar de kerk in Nistelrode.
De kosten van de nieuw te bouwen kerk werden geraamd op f. 14.682,-.
Met een rijkssubsidie van f. 5000,- van koning Willem II begon men in 1847 met de bouw van de kerk en de pastorie.
Per 1 januari 1850 werd Vorstenbosch tot een zelfstandige parochie verheven en de vroegere rector van Bedaf, Van Krieken, werd als eerste pastoor aangesteld.
De eerste kerk is gebouwd op de plaats waar in het begin van de 14e eeuw de houten kapel in Vorstenbosch stond en is ruim 80 jaar als kerk in gebruik geweest.
Door het grote aantal parochianen (Dintherse Hoek en Hazelberg waren in 1928 bij de parochie gekomen) werd het noodzakelijk om een nieuwe kerk te bouwen.
Die bouw vond plaats in 1933 onder pastoor Liebregts.
De nieuwe kerk, naar een ontwerp van architect Van Leur, werd gebouwd op het kerkhof van de vroegere Antoniuskapel.
In de 150 jaar van haar bestaan heeft de parochie 10 pastoors gehad:
• pastoor Van Krieken 1850-1864
• pastoor Van Leur 1864-1891
• pastoor Pastoors 1891-1899
• pastoor Baayens 1899-1920
• pastoor Moonen 1920-1926
• pastoor Liebregts 1926-1955
• pastoor Sliepen 1955-1969
• pastoor Dekkers 1969-1987
• pastoor Schepers 1987-1990
• pastoor Groothuijse 1990-2008
• pastoor Ouwens 2008-2023

Restauratie 1994
Na de overplaatsing van het orgel in 1933 geraakte het in verval. Individuele pogingen tot restauratie mislukten. Pas in 1987 werd de stichting het Kuijte-orgel van Vorstenbosch in het leven geroepen met het doel de volledige restauratie van het orgel te bewerkstelligen. De grote doorbraak kwam toen het Kuijte-orgel officieel tot monument werd verklaard. De stichting zag zich voor de taak gesteld f 230.000,- bijeen te brengen. De gemeente Nistelrode kwam als eerste met een belangrijke financiële toezegging. Later volgden Monumentenzorg, diverse stichtingen, congregaties en talrijke begunstigers van binnen en buiten het dorp. Vorstenbosch liet zich niet onbetuigd. Met groot enthousiasme werden goederen en diensten aangeboden voor twee veilingen die een fors bedrag opleverden. Vorstenbosch bleek opnieuw een kern waar pit in zit. Verenigingen en individuele inwoners hebben zich enorm ingezet. In december 1992 kon de orgelbouwer Vermeulen beginnen met de ontmanteling van het orgel. De restauratie vond gedeeltelijk plaats in het atelier van de orgelbouwer in Weert en gedeeltelijk in de kerk. De orgelkast, die imitatie eiken geschilderd was, paste destijds goed in de lichte Waterstaatskerk. In de huidige kerk met zijn schoon metselwerk komt een lichte kast beter tot zijn recht. In overleg met de adviseur en orgeldeskundige Hans van der Harst en orgelbouwer Vermeulen werd daarom besloten de gerestaureerde orgelkast licht te schilderen en de ornamenten te accentueren met bladgoud.
Op 1 mei 1994 werd het Kuijte-orgel opnieuw in gebruik genomen met een korte plechtigheid en bespeling van het orgel.
De Vorstenbossche gemeenschap kan trots zijn op zijn unieke instrument. Moge het tot in lengte van jaren in zijn volle pracht blijven klinken.
Rinus van de Koolwijk
Voorzitter Stichting het Kuijte-orgel.